تجليل!

ديشب تلويزيون مراسم تجليل از دکتر حبيبی را نشان ميداد. از جلوی تلويزيون رد شدم و گفتم:

کدوم حبيبی؟ حبيبی توپوله؟! مامانم گفت آره. پرسيدم: چرا مراسم تجليل؟! مگه حبيبی مرده؟!

مامانم گفت: نه، هنوز زنده است!‌(هنوز!)

گفتم: پس چرا برايش مراسم تجليل گذاشتند؟

مامانم چيزی نگفت. با خودم گفتم...آخه ما معمولآ عادت داريم برای مرده ها مراسم تجليل و بزرگداشت بگذاريم! چون ما اساسآ موجودات مرده پرستی هستيم! فقط يه نگاهی به گذشته بکنيد، آدمهای بزرگی بودند که تا زمان زنده بودنشون هيچکس بهشون توجه نميکرد. اما زمانی که مردند، مراسم تجليل و تعطيل عمومی و تا سه چهار ماه گريه و تقدير و تشکر و اين حرفا! تازه می فهمند که يه آدمی وجود داشته و اين کارها رو کرده.

راستی که مردم هم عجب اوضاعی دارند!

/ 1 نظر / 22 بازدید

salam be maa ham sar bezanin