آدمی از ديد مسکوب.

اگر هزار در را به روی مرگ ببندی، درست از روزنی که نمی پنداری به درون آمده است. آدمی هميشه در آرزوی توانايی و بقای تنی است که شايد در برابر هر ناخوشی و يا هر بازی ناشناخته و نامنتظرانه زمانه زمانه از پا درآيد.

               کتاب « مقدمه ای بر رستم و اسفنديار »

                   اثر شاهرخ مسکوب                 

/ 0 نظر / 21 بازدید