سيد خندان دونفر. بقال پانصد هزار تومان، هنرمند دوزار. بيا بالا!

-کلاس چندمی پسر؟!

+مهندس معمار هستم!

-کجا می روی خبر مرگت؟!

+آريا شهر.

-خاک بر سرت،‌آريا شهر هم شد جا؟! بيا بالا!

*

-کجا می روی اين وقت شب خانم؟

+شهرک غرب.

-اين وقت شب آنجا چه کار داری؟!

+کار!

-از کی تا حالا شهرک غرب شده مرکز تجاری؟! بفرما بالا!

*

-ايست! حرف نزن بگو اينجا چه خبر است؟!

+جناب سروان شما که می گوييد حرف نزن!

-بحث نکن! برای چه اجتماع بيش از سه نفر کرديد؟!

+آقا ما که دو نفر بيشتر نيستيم!

-با مامور دولت مخالفت می کنی مردک؟! سوار شو ببينم!

*

-چه کاره ای؟

+نقاش.

-نقاشی ساختمان؟

+نه آقا، نقاشی روی بوم، نه ديوار!

-چه فايده؟! روی ديوار نقاشی کن که بماند! هان! ببين آنجا را! روی ديوار نوشته است مرگ بر شاه!

*

-اينها چيست در دستت؟ نزنی ماشين را زخم کنی؟!

+نه آقا جان،‌ يک قوطی مقوايی که بيشتر نيست!

-حالا داخلش چی هست؟

+آب پرتغال!

*

-از کجا آمده ای؟

+هيچ جا!

-کارت چيست؟

+بی کار!

-کجا می روی؟

+هيچ جا!

-بيا بالا علاف نکن!

*

-مسيرت کجاست؟

+آرژانتين.

-آرژانتين که با هواپيما بايد بروی!

+خيابان آرژانتين آقای محترم!

-برو بابا حال داری!

*

-خانم کاغذها سنگين نباشد؟

+ (سکوت)

-چه کاره ای؟

+(سکوت)

-نويسنده ای؟

+(سکوت)

-...سيدخندان دو نفر!

/ 7 نظر / 20 بازدید
آرش

قلمت جون داره قدرشو بدون عزيز

mehdi

خودم با چند تاش مواجه شدم! مرسی خيلی جالب بود.

allliii

دستتون درد نکنه حرف دل ما رو زدید اين قضيه دهن ما رو سر ويس کرده . -چيکاره ای +گرافيستم ـيعنی چي +ببينيد اين آرم ها و پوستر هايی که در اطرافتون می بينيد.... ـآها همون نقاشيو اينا ديگه +.....

allliii

-اينا چيه دستت +رنگو مقواست ـچيکاره ای +کاریکاتوريست ـآها .... پس يه موضوع بهت می گم اينو حتما بکش خيلی عاليه.......يه درخت تنو مند بکش که بر گاش نقشه ی ايران..بعد يه تعداد (......) بکش که مثل موريانه دارن تنه ی درختو نابود می کنن .

M A

+کجا ميخوای بری ؟ -هرجا شما نری !!! +بپر بالا بريم D:

-

خیلی به فکر خودتی خیلی خودخواهی خیلی چشمهاتو بستی! تو که تو امریکا داری حال می کنی فقط شعار دادنو بلدي

mohsen rasoulov

-مسيرت کجاست؟ +sare dolat. -dolat kojast dige!خيابان shahid kolahdooz آقای محترم! +برو بابا حال داری!