...ای قلم

غلغلی انداختی در شهر تهران ای قلم

                                 خوش حمايت می کنی از شرع قرآن ای قلم

گشت از برق تو ظاهر نور ايمان ای قلم

                                   مشکلات خلق گردد از تو آسان ای قلم

                        نيستی آزاد در ايران ويران ای قلم

ای قلم تا می توانی در قلمدان صبر کن

                                يوسف آسا سال ها در کنج زندان صبر کن

همچو يعقوب حزين در بيت الاحزان صبر کن

                                     کور شو بيرون نيا از شهر کنعان ای قلم

                        نيستی آزاد در ايران ويران ای قلم

ای قلم پنداشتی هنگامه دانشوری است

                                  دوره ی علم آمده، هر کس به عرفان مشتری است

تو نفهميدی که اوضاع جهان خرتوخری است

                                   خر همان است و عوض گرديده پالان ای قلم

                           نيستی آزاد در ايران ويران ای قلم

ايها الشاعر، تو هم از شعر گفتن لال باش

                                   شعر يعنی چه، برو حمال شو رمال باش

چشم بندی کن ميان معرکه نقال باش

                                   حقه بازی کن تو هم مانند رندان ای قلم

                            نيستی آزاد در ايران ويران ای قلم 

 

                         سيد اشرف الدين (نسيم شمال)

/ 0 نظر / 29 بازدید