ای...

ای کاغذهای سفيد...آه ای کاغذهای سفيد! که هر وقت زير دست من می رويد پر از نقاشی می شويد!

ای کتابهای درسی، ای ادبيات، ای آرايه های ادبی، ای علم عروض، ای فلسفه، که هر وقت زير دست من می رويد پر از نقاشی می شويد!

ای نقاشی ها، که روی اين کاغذها کشيده ميشويد، ای عوامل تمرکز من در کلاس ها...

...سلام!

/ 0 نظر / 22 بازدید